Op 1 januari 2020 treedt de wijziging van Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW (ook wel bekend als de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) in werking. De drie kernelementen van de gewijzigde wet zijn de aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener teneinde het overleg tussen de patiënt en de hulpverlener te bevorderen, de verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers en het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt. In bijgevoegd Commentaar bij de Wet van 5 juni 2019 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt worden deze drie kernelementen nader toegelicht.

Leave a Reply